IG.BAS.BG,       GENETIKA.FREEO.NET        

Завеждащ секция:

Ст.н.с. ІІ ст. доктор
ЛЮБОМИР МАНОЛОВ СТОИЛОВ

CV - Публикации

Тел.
(+359 2) 974 62 28 (29)
(+359 2) 875 70 89
Факс:

(+359 2) 978 55 16

E-mail: molgen@bas.bg, lstoilov@bas.bg

 

СЕКЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА

 

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА 

¨      Структурна и функционална организация на еукариотния геном. Генетични и епигенетични механизми на регулация на туморно-супресорни гени и прото-онкогени в канцерогенетичния процес при човека. Механизми на геномния импринтинг при бозайниците

¨      Механизми на мутационната индукция при еукариотите. Геномна и ген-специфична репарация на ДНК повреди при растенията. Микросателитни и транспозонни маркерни системи за генотипиране и анализ на естественото и мутантно генетично разнообразие при растенията

¨      Биохимични маркери за генотипна идентификация и за генна експресия в стресови условия 

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ГРУПИ 

 

Канцерогенезис и геномен импринтинг

Ръководител: ст.н.с. д-р Е. Георгиева

 

ДНК повреди, репарация и геномна стабилност

Ръководител: ст.н.с. д-р Л. Стоилов

 

Биохимични маркери

Ръководител: ст.н.с. д-р Р. Владова

 

 

Последни постижения

 

§  Получени са първите данни за наличие на мутации в туморно-супресорния ген р53 при пациенти с Балканска ендемична нефропатия, които предполагат участие на този ген в етиологията на болестта 

§  Получени са оригинални данни за мутационните честоти и спектри на туморно-супресорните гени p53, BRCA1 и ATM и прото-онкогените PIK3CA и HER2 при български пациенти с рак на млечна жлеза. Резултатите допринасят за изясняване механизмите и дават насока за профилактика и терапия на болестта 

§  Постигнато е прецизно картиране на степента на ацетилиране на хистоните Н3 и Н4 в нуклеозомите, локализирани около промотора и в кодиращия участък на SUC2 гена при дрожди. Данните допринасят за изясняване механизмите на регулация на генната експресия по време на клетъчното развитие при еукариотите 

§  Създадена е моделна система за изучаване механизмите на геномния импринтинг чрез  култивиране на нормални и партеногенетически миши ембриони in vitro през до- и постимплантационния периоди на развитието. Показано е модулиране на експресията на импринтираните гени (Igf2, H19, Peg1/Mest) с помощта на трансформиращи растежни фактори. Получените резултати имат практическо значение за медицината и при клонирането на животни 

§  Получени са данни за диференциална чувствителност на структурните и регулаторните участъци на рибозомалните гени на ечемика спрямо индуцирани от блеомицин двойно-верижни ДНК скъсвания и ефективното им възстановяване, които са пионерни за изследванията върху ген-специфичната репарация на ДНК повреди в растителния геном

§  Изолирани са полиморфни ДНК маркери при сферококумни мутантни форми пшеница и тритикале, даващи възможност за тяхното генотипиране и анализ на динамиката на растителния геном при житните в резултат на действието на абиотични фактори 

§  Получени са оригинални данни за честотата на сестринския хроматиден обмен (СХО) в CHO клетки дефектни по гена Rad51C, които предполагат, че СХО, инициирани от междуверижни ДНК сшивания, възникват вследствие на репаративни процеси, функциониращи без отстраняване на повредата 

§  Молекулярни и цитогенетични проучвания на радиоадаптивния потенциал на човешките лимфоцити показват, че той корелира с понижена чувствителност към ДНК скъсвания, което може да има практическо значение за лъчетерапията на раковите заболявания

§  Установени са два ясно разграничени фенотипа на електрофоретичните спектри  на нередуцираните резервни белтъци в семената на сортове пипер. Доказано е, че те са генетично обусловени и са свързани с 11S глобулините. Получените резултати може да се използват за създаване на тестове за определяне на F1 хибридната чистота на семената 

 

 

 

§  Установени са различия в електрофоретичните спектри на резервните белтъци в сортове патладжан, пъпеш и диня, които могат да се използват за сортова диференциация

§  Установен е надежден молекулен маркер (3-метил валерианова киселина) за генотипно диференциране на Ориенталски и Виржински тютюни, който може да намери широко приложение в селекцията, технологията и пазара на тютюна 

§  Доказано е, че икономически важното физиологично разстройство при памука – почервеняване на листата - е свързано с индукция на нови молекулни форми на антоциани с повишена антиоксидантна активност, които са маркери за подобрена толерантност към стрес

 

НАУЧЕН КОЛЕКТИВ:

ст.н.с. II ст. д-р Елена Георгиева
e-mail: georgiev@bas.bg

ст. н. с. II ст. д-р Румяна Владова
е-mail: ruvladova@abv.bg

Гост-изследовател.: ст. н. с. I ст. д.б.н. Аглика Едрева
е-mail: edreva5@yahoo.com

н.с. I ст. д-р Леонид Пенков
e-mail: lpenkov@abv.bg

н.с. I ст. Мария Кръстева
e-mail: maria_krasteva@abv.bg

н.с. I ст. Василиса Манова
e-mail: vmanova@bas.bg

н.с. III ст. Анна Димитрова
e-mail: annad@bas.bg

н.с. III ст. Светла Георгиева
e-mail: svetla_georgieva@abv.bg

н.с. III ст. Георги Бончев
e-mail: g_bonchev@mail.bg

н.с. III ст. Ивелина Николова
e-mail: ivelina_nik@email.bg

н.с. III ст. Илия Николов
e-mail: ilija_nik@mail.bg

н.с. III ст. Златина Господинова
e-mail: zlatina.go@abv.bg

н.с. III ст. Марияна Георгиева
e-mail: marijna_stamova@yahoo.com

н.с. III ст. Стефан Божанов
e-mail: stefan_bozhanov@abv.bg

Теодора Тасева, задочен докторант (специалист-биолог)
e-mail: tasevatk@abv.bg

Яна Койчева, задочен докторант (специалист-биолог)
e-mail: yana.koicheva@gmail.com

н.с. III ст. Цанко Марков
e-mail: tzanko_markov@abv.bg

н. с. III ст. Мирослава Замфирова
е-mail: miki76@abv.bg

Инж. химик Емилия Гешева
e-mail: еgesheva04@yahoo.com

Специалист биолог Божил Коларов
e-mail: borislav_p_borisov@yahoo.com

Специалист биолог Борислав Павлов Борисов
e-mail: Bojko7@yahoo.com

Специалист биолог Георги Георгиев Антов
e-mail: antov8107@abv.bg

Специалист биолог Тихомир Андреев
e-mail: tisho@standartnews.com

Инж. химик Екатерина Монева
e-mail: katyam1@abv.bg

Химик-техник Снежана Станчева
e-mail: snejist@abv.bg

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

  Boukaba A, Georgieva E, Myers F, Thorne A, López-Rodas G, Crane-Robinson C, Franco L (2004) A short range gradient of histone H3 acetylation and TUP1 redistribution at the promoter of the Saccharomyces cerevisiae SUC2 gene. J Biol Chem 279:7678-7684

  Bozhanov SS, Krasteva ME, Angelova SG, Bozhimirov SD, Georgieva EI (2007) PCR-SSCP pattern alone is highly predictive of а specific mutation within а DNA sequence. Compt Rend Acad Bulg Sci 60:1323-1328

  Dimitrova A, Stoilov L, Gecheff K (2004) Loop organization of ribosomal DNA in barley. Compt Rend Acad Bulg Sci 57:57-60

  Edreva A (2005) The importance of non-photosynthetic pigments and cinnamic acid derivatives in photoprotection. Agr Ecosyst Environ 106:135-146

  Edreva A (2005) Generation and scavenging of reactive oxygen species in chloroplasts: a submolecular approach. Agr Ecosyst Environ 106:119-133

  Edreva A (2004) A novel strategy for plant protection: Induced resistance. Journal of Cell and  Molecular Biology  3:62-69

  Edreva A, Dagnon S, Gürel A, Gesheva E, Hakerlerler H (2006) Reddening of cotton (Gossypium hirsutum L.) leaves: analysis of the polyphenol complex. Agrochimica 50:54-61

  Edreva AM, Velikova V, Tsonev T (2007) Phenylamides in plants. Russian Journal of Plant Physiology 54:287-301

  Georgiev S, Dekova T, Atanasssov I, Angelova Z, Dimitrova A, Mirkova V, Stoilov L (2000) Transposable elements in wheat and Triticale Sphaerococcum mutant forms. Biotechnol & Biotechnol Eq 14:25-32

  Georgiev S, Dekova T, Bonchev G, Kitanova M (2002) Plant transposable elements: a focal point for future studies of the plant genomes. Biotechnol & Biotechnol Eq 16:47-54

  Georgieva M, Stoilov L (2008) Assessment of DNA double-strand breaks produced by bleomycin in barley genome by the comet assay. Env Mol Mutagen (in press)

  Krasteva ME, Garanina Z, Georgieva EI (2003) Optimized polymerase chain reaction-based single-strand conformation polymorphism analysis of p53 gene applied to Bulgarian patients with invasive breast cancer. Clin Exp Med 3:173-180

  Krasteva ME, Georgieva EI (2006) Germline p53 single-base changes associated with Balkan endemic nephropathy. Biochem Biophys Res Commun 342:562–567

  Manova V, Gecheff K, Stoilov L (2006) Efficient repair of bleomycin-induced double-strand breaks in barley ribosomal genes. Mutat Res-Fund Mol Mech Mut 601:179-190

  Manova VI, Stoilov L (2003) Induction and recovery of double-strand breaks in barley ribosomal DNA. DNA Repair (Amst.) 2:983-990

  Пенков ЛИ, Кондрахина МС, Миронова ОВ, Платонов ЕС (2008) Анализ экспрессии двух импринтированных генов (Igf2 и Peg1/Mest) в постимплантационных партеногенетических зародышей мышей после обработки с TGFα. Генетика 44 (под печат)

  Penkov L, Platonov E, New DAT (2001) Effects of fibroblast growth factor 2 and insulin-like growth factor II on the development of parthenogenetic mouse embryos in vitro. In Vitro Cell Dev Biol Animal 37:440-444

  Платонов ЕС, Пенков ЛИ, Конюхов БВ (2001)  Трансформирующий ростовой фактор α (TGFα) модулирует эффекты геномного импринтинга и пролонгирует развитие партеногенетических эмбрионов мышей. Генетика 37:1358-1363.

  Rodrigez JL, Boukaba A, Sandoval J, Georgieva EI, Serviddio G, Nakamura T, Avila M, Sastre J, Torres L, Mato JM, Lopez-Rodas G (2007) Transcription of the MAT2A gene, coding for methionine adenosyltransferase, is up-regulated by E2F and Sp1 at a chromatin level during proliferation of liver cells. Int J Biochem Cell Biol 39:842-850

  Ростам-Задех Д, Пенков ЛИ, Климов ЕА, Платонов ЕС, Сулимова ГЕ (2005) TGFα реактивирует импринтированный Igf2 партеногенетических эмбрионов и плаценты мышей. Генетика 41:1387-1391

  Ruffini Castiglione M, Venora G, Ravalli C, Stoilov L, Gecheff K, Cremonini R (2008) DNA methylation and chromosomal rearrangements in reconstructed karyotypes of barley (Hordeum vulgare L.) Protoplasma (in press)

  Stoilov LM, Mirkova V, Gecheff KI (2000) Hae III induces position-dependent chromosomal breakage in barley (Hordeum vulgare L.) Mutagenesis 15:277-279

  Stoilov LM, Mullenders LHF, Darroudi F, Natarajan AT (2007) Adaptive response to DNA and chromosomal damage induced by X-rays in human blood lymphocytes. Mutagenesis 22:117-122

  Stoilov L, Wojcik A, Giri A, Obe G (2002) SCE formation after exposure of CHO cells pre-labelled with BrdU or biotin-dUTP to various DNA damaging agents. Mutagenesis 17:399-403

  Tsanev V., Vladova R., Krapchev B., Zamfirova M., Andreev T., Sokolov V.(2007) Use of marker pollinators for early recognition of apomictic plants in Zea mays x Tripsacum dactyloides hybrid progeny. Genetics and Breeding(3-4): 3-10

  Tsanev V, Vladova R, Petcolicheva K, Krapchev B, Milanov C (2002) Malate-dehydrogenase, alcohol dehydrogenase, and 6-phosphogluconate dehydrogenase isozymes of Zea mays L. X Tripsacum dactyloides L. hybrids and parents. Biol Plantarum 45:517-522

  Velikova V, Edreva A, Loreto F (2004) Endogenous isoprene protects Phragmites australis leaves against singlet oxygen. Physiol Plantarum 122:219-225

  Velikova V, Edreva AM, Tsonev T, Jones HG (2007) A study on the singlet oxygen quenching ability of polyamines and their hydroxycinnamic conjugates.  Zeitschrift fűr Naturforschung, 62c:833-838

  Vladova R., Zamfirova M., Andreev T., Krasteva L. (2007) Seed storage proteins in melon (Cucumis melo L.) cultivars. Genetics and Breeding(3-4): 11-18.

  Vladova R.., Zamfirova M., Andreev T., Krasteva L. (2008) Electrophoretic spectra of seed storage proteins in Cucumis melo and Citrullus lanatus as a tool for cultivar differentiation. Proceedings of the IXth EUCARPIA meeting on genetics and breeding of Cucurbitaceae (Pitrat M, ed), INRA, Avignon (France), May 21-24th, pp  323-326

 Vladova R., Zamfirova M., Krasteva L., Tsanev V., Andreev T. (2005) Electrophoretic spectra of seed storage proteins in eggplant (Solanum melongena L.) cultivars. Genetics and Breeding, 34(1-3): 19-23

 Vladova R, Pandeva R, Petcolicheva K (2000) Seed storage proteins in Capsicum annuum L. cultivars. Biol Plantarum 43:291-295

 Vladova R, Petcolicheva K, Pandeva R (2001) Use of electrophoretic spectra of seed storage proteins for assessment of F1 hybrid purity of pepper (Capsicum annuum L.) seeds. XI EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum&Eggplant, Antalya, Turkey, pp.82-85

 Vladova R, Tsanev V, Petcolicheva K (2004) Seed storage proteins in Solanaceae and Cucurbitaceae species. Biol Plantarum 48:602-603

  Wojcik A, Stoilov L, Szumiei I, Legerski R, Obe G (2005) Rad51C-deficient CL-V4B cells exhibit normal levels of mitomycin C-induced SCE but reduced levels of UVC-induced SCE. Biochem Biophys Res Commun 326:805-810

последно обновена на 12.10.2008г.

Национален фонд за научни изследвания
 

Съвместни Изследователски Центрове на Европейския Съюз

Министерство на образованието и науката (МОН)
 

Министерство на здравеопазването

Седма рамкова програма на Европейския съюз
 

Шеста рамкова програма на Европейския съюз